.

برچسب: معاون اول رییس جمهور

سیاسی
مسائل آبی خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد حل می شود ؟

مسائل آبی خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد حل می شود ؟

جلسات مسایل مربوط به مسائل آبی چهار استان خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد...