.

برچسب: بازار مسکن و خوراکی

اقتصادی
افزایش قیمت در بازار مسکن و خوراکی در سال جدید/ با احتیاط وارد بازارها شوید

افزایش قیمت در بازار مسکن و خوراکی در سال جدید/ با احتیاط وارد بازارها شوید

یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص وضعیت بازار مسکن و خوراکی در سال جدید به اصلاحات...